Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je Nadácia kultúrnych ciest so sídlom Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław, e-mail: fdk@fdk.org.pl

Vo veciach súvisiacich s vašimi údajmi sa obráťte na úradníka pre ochranu údajov, e-mail iod@fdk.org.pl

Údaje budú spracované s cieľom vykonať úlohy dostupné na internetových webových stránkach na základe vášho súhlasu.
Údaje môžu byť sprístupnené ostatným subjektom za účelom riadneho a efektívneho vykonávania úloh a vyúčtovania projektov vykonávaných Nadáciou kultúrnych ciest.

Máte právo na prístup k osobným údajom, ich opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracovania.
Máte právo vzniesť námietky voči ďalšiemu spracovaniu a ak nesúhlasíte so spracovaním údajov na jeho stiahnutie. Právo odobrať súhlas nemá vplyv na spracovanie, ktoré sa uskutočnilo až po stiahnutí súhlasu.
Máte tiež právo prenesenie údajov (najmä históriu).
Máte právo podať sťažnosť orgánu dohľadu.